Umowy pożyczek między osobami fizycznymi są powszechne i często znajdują zastosowanie w codziennym życiu. Zazwyczaj zawiera się je między członkami rodziny, przyjaciółmi lub innymi bliskimi osobami. Kogo znamy i chcemy wesprzeć. Pomimo że mogą wydawać się mniej formalne niż umowy zawierane między instytucjami finansowymi, mają również swoje znaczenie i mogą prowadzić do konsekwencji prawnych. Jak wygląda umowa pożyczki? Przyjrzyjmy się bliżej jej treści i uwarunkowaniom.

 

Definicja pożyczki

Pożyczka jest umową, w ramach której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Natomiast biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku o tej samej jakości.

Oficjalną definicję definicję pożyczki między osobami fizycznymi wyznacza art. 720 par. 1 kodeksu cywilnego.

 

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki może być albo nieodpłatna lub odpłatna, przy czym  pożyczkodawca zastrzega sobie wynagrodzenie w postaci odsetek lub udziału w zyskach pożyczkobiorcy. Jednakże odpłatność nie stanowi istotnego elementu umowy pożyczki.

Umowa pożyczki nie jest kwalifikowana podmiotowo, co oznacza, że jej stronami mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Dla ważności umowy pożyczki nie wymaga się określonej formy. Jednakże jeśli wartość pożyczki przekracza 1000 zł, należy zawrzeć ją w formie dokumentowej dla celów dowodowych.

 

Treść umowy pożyczki

W pierwszej kolejności należy dokładnie określić datę i miejsce zawarcia umowy, a następnie strony umowy, czyli pożyczkodawcę oraz pożyczkobiorcę. Opis przedmiotu umowy powinien zawierać kwotę pożyczki oraz ustalony czas jej spłaty. Powinien także określić koszty związane z pożyczką, takie jak odsetki, prowizje czy ewentualne ubezpieczenia. Dodatkowo, umowa powinna zawierać informacje na temat ewentualnego zabezpieczenia pożyczki oraz warunki dotyczące wcześniejszej spłaty lub przedłużenia pożyczki. W przypadku nieterminowej płatności, umowa powinna precyzyjnie określać konsekwencje oraz procedury reklamacji.

Z kolei zasady dotyczące odstąpienia od umowy oraz możliwości wypowiedzenia umowy powinny być również jasno sprecyzowane. Ostatecznie, umowa kończy się podpisami obu stron, co świadczy o akceptacji warunków umowy i nadaje jej moc prawną.

 

Umowa pożyczki: prawa i obowiązki stron

Pożyczkodawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich niezbędnych czynności, aby przekazać biorącemu pożyczkę przedmiot pożyczki. W przypadku nieokreślenia terminu wydania przedmiotu obowiązuje zasada spełnienia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu do wykonania.

Jednakże dający pożyczkę może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia wątpliwości co do możliwości zwrotu pożyczki. Na przykład z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy. Ponadto, jego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne wydanej rzeczy jest ograniczona do przypadków, gdy wiedział o nich i nie poinformował biorącego.

Natomiast biorący pożyczkę ma prawo do roszczenia o wydanie przedmiotu pożyczki, choć nie jest zobowiązany do jego odebrania. W przypadku odbioru musi zwrócić przedmiot w umówionym terminie. W razie braku oznaczenia terminu zwrotu, obowiązuje termin sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Co do wcześniejszego zwrotu, obowiązek ten może powstać w przypadku niewypłacalności biorącego lub znacznego zmniejszenia zabezpieczenia wierzytelności.

 

Podsumowanie

Umowa pożyczki między osobami fizycznymi jest kluczowym dokumentem, który powinien szczegółowo regulować wszelkie aspekty transakcji. Niezależnie od tego, czy pożyczki udzielają krewni, znajomi czy też formalizują ją obce sobie osoby – jej ustalenie w formie pisemnej umowy jest niezwykle istotne. Dlatego też staranne przygotowanie i zawarcie umowy pożyczki między osobami fizycznymi jest kluczowe dla zapewnienia klarowności i bezpieczeństwa finansowego obu stron.

 

Jak wygląda treść umowy pożyczki? Oto przykładowa treść takiej umowy.

 

 

UMOWA POŻYCZKI


Umowa zawarta w dniu ……………………… w …………………………………. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

[Imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego]

zwanym dalej Pożyczkodawcą,

a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

[Imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego]

zwanym dalej Pożyczkobiorcą.

§ 1

Przedmiotem  niniejszej  Umowy  jest  udzielenie przez Pożyczkodawcę  pożyczki  sumy  pieniężnej  w  kwocie …………….. zł (słownie: ………………………………………………………….) na rzecz Pożyczkobiorcy.

§ 2

Kwota pożyczki została wypłacona w gotówce w chwili podpisania niniejszej Umowy.

§ 3

Pożyczka zostanie spłacona przez Pożyczkobiorcę najpóźniej w dniu ………………………. .

§ 4

Strony ustaliły, że Pożyczkobiorca zapłaci odsetki w wysokości …… % w stosunku rocznym.

§ 5

W przypadku niedokonania zwrotu pożyczki w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości…… w stosunku rocznym.

§ 6

Prawa i obowiązki stron niniejszej Umowy nie mogą być zbywane ani przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej ze stron wyrażonej na piśmie.

§ 7

Wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy pokrywa Pożyczkobiorca.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10

Do rozstrzygania sporów powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy jest sąd
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Pożyczkodawcy.

 

 

……………………………………………                                                                                                                                                                ………………………………………………..

      (Podpis Pożyczkodawcy)                                                                                                                                                                              (Podpis Pożyczkobiorcy)

 

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!