W obliczu zmieniających się przepisów oraz dynamicznego środowiska biznesowego, sprawozdanie z działalności zarządu spółki staje się nie tylko obowiązkiem prawno-księgowym. Jest także istotnym narzędziem komunikacji z interesariuszami. Dlatego sporządzenie sprawozdania wymaga poza znajomością prawa także dodatkowych umiejętności. Mianowicie klarownego przedstawienia kluczowych aspektów funkcjonowania jednostki oraz jej perspektyw na przyszłość. W niniejszym artykule zostaną omówione istotne kwestie związane ze sprawozdaniem z działalności zarządu spółki.

 

Coroczne sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności stanowi uzupełnienie rocznego sprawozdania finansowego. Jest to raport, który prezentuje sytuację jednostki, rezultaty jej działań oraz plany rozwoju, widziane z perspektywy kierownictwa. Warto zaznaczyć, że konieczność sporządzenia tego sprawozdania występuje jedynie w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za pełny rok obrotowy.

Decydującym czynnikiem o obowiązku sporządzenia sprawozdania z działalności jest nie tylko forma prawna jednostki, lecz również jej wielkość. Jednostki mikro i małe, niezależnie od formy prawnej, mogą być pod pewnymi warunkami zwolnione z tego obowiązku.

 

Podpisywanie i składanie sprawozdania z działalności

Podpisywanie i składanie sprawozdania z działalności to proces, który leży w gestii kierownika jednostki. Choć przygotowanie takiego sprawozdania zazwyczaj angażuje zespół osób z różnych działów, w tym księgowości, to ostateczną odpowiedzialność za jego treść ponosi właśnie kierownik. Autorzy techniczni czy osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych nie są bezpośrednio odpowiedzialne za podpisywanie omawianego dokumentu. Chyba że zajmują stanowisko w zarządzie. W przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, sprawozdanie jest sporządzane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Zakres sprawozdania z działalności

Ustawa precyzyjnie określa zakres tematyczny tego sprawozdania. Nakłada szczególny nacisk na zagadnienia, których nie można pominąć, zaznaczając je zwrotem „w szczególności”. Sprawozdanie z działalności powinno nie tylko prezentować minioną sytuację jednostki, lecz także ujawniać jej plany na przyszłość. Istotnym elementem są informacje dotyczące czynników ryzyka i potencjalnych zagrożeń. Nawet jednostki zwolnione z obowiązku sporządzania tego sprawozdania muszą przedstawić informacje o nabytych i zbywanych udziałach własnych. Ustawa nie precyzuje formy tego dokumentu, jednakże nakłada wymóg prezentacji osiągniętych wielkości w porównaniu z latami poprzednimi wraz z komentarzem.

 

Zasady sporządzania sprawozdania

Krajowy Standard Rachunkowości dostarcza istotnych wskazówek dotyczących sporządzania sprawozdania z działalności. Fundamentalne zasady to przejrzystość, spójność z wymogami prawnymi oraz jawność konstrukcji mierników oceny i założeń prognoz.

Sprawozdanie z działalności powinno być kompleksowe, prawdziwe i zrozumiałe dla adresatów. Zapewnienie wiarygodności, przydatności, zrozumiałości i porównywalności informacji stanowi kluczowe elementy tego dokumentu.

Więcej o uchwale zatwierdzającej sprawozdanie z działalności przeczytasz TUTAJ.

 

Podsumowanie

Sporządzenie sprawozdania z działalności zarządu spółki to proces wymagający uwzględnienia zarówno obowiązujących przepisów, jak i potrzeb interesariuszy. Jest to nie tylko obowiązek prawny, lecz także istotne narzędzie komunikacji. Pozwala bowiem na klarowne przedstawienie sytuacji jednostki oraz perspektyw na przyszłość. Dlatego też warto poświęcić odpowiednią uwagę jego sporządzeniu, zapewniając kompleksowość, wiarygodność i zrozumiałość prezentowanych informacji. Jak może wyglądać forma sprawozdania – prezentujemy poniżej!

 

 

Sprawozdanie zarządu z działalności

…………………………. w roku …………………

 1. Podstawowe informacje

Nazwa: ……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………

Siedziba: ……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………

REGON: ……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………….

NIP: ……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………………..

Numer KRS ……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………

Przedmiot działalności: ……………………………………………………………………….……………………………………………….

Kapitał zakładowy: ……………………………………….……………………………………….……………………………………….……

Organy: ……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………..

Umowa Spółki: ……………………………………….……………………………………….…………………………

 1. Wspólnicy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Kadra

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wyniki finansowe

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Analiza finansowa Spółki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Analiza rentowności

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Analiza struktury aktywów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Koszty według rodzaju

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zasoby kapitałowe

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Źródła kapitału Spółki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wskaźniki płynności

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Źródła, kwoty oraz opis przepływów środków pieniężnych Spółki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Spółki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Działalność inwestycyjna Spółki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Kredyty, umowy pożyczek, poręczenia i gwarancje

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zarządzanie zasobami finansowymi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Przewidywany rozwój jednostki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zespół Biura Rachunkowego Taxo

Zespół Taxo to eksperci w dziedzinie nowoczesnej księgowości i doradztwa, oddani świadczeniu usług o najwyższej jakości. Wierzymy w indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, dopasowując nasze rozwiązania do ich unikalnych potrzeb. Dzięki temu pomagamy naszym klientom efektywnie zarządzać finansami i odnosić sukcesy w biznesie.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!