Uchwały o udzieleniu absolutorium oraz o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki są istotnymi dokumentami w życiu każdej organizacji czy instytucji. Stanowią one nie tylko podsumowanie minionego okresu, ale także ważny moment w procesie sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością jednostki. Udzielenie absolutorium, czyli zatwierdzenie działań zarządu, odgrywa kluczową rolę w procesie monitorowania i oceny efektywności zarządzania oraz podejmowanych decyzji. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej naturze oraz znaczeniu tych uchwał. Przeanalizujemy ich istotę, procedury oraz konsekwencje dla jednostki oraz jej interesariuszy.

 

Udzielenie absolutorium: zarząd

Absolutorium dla członka zarządu jest wyrazem akceptacji przez wspólników działań, podejmowanych przez członków organów spółki w poprzednim roku obrotowym. Udzielenie absolutorium obejmuje wszystkich członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej, którzy pełnili funkcje w danym roku obrotowym. Jest to forma skwitowania członków organów spółki z ich działalności. Dlatego też stanowi podstawę do ewentualnego wyłączenia ich odpowiedzialności odszkodowawczej.

Udzielenie absolutorium ma istotne konsekwencje zarówno w sferze wewnętrznej spółki, jak i w sferze cywilnoprawnej. Wyraża ono akceptację lub brak akceptacji dla pracy członków organów spółki. A to może wpłynąć na ich odpowiedzialność w przypadku wyrządzenia szkody. Niemniej odmowa udzielenia absolutorium nie powoduje automatycznego odwołania członka organu z jego funkcji. Natomiast może być podstawą dla podjęcia decyzji o jego odwołaniu.

 

Udzielenie absolutorium: rada nadzorcza

Warto zaznaczyć, że podobna procedura udzielenia absolutorium dotyczy także członków rady nadzorczej, o ile spółka posiada taki organ. Również w tym przypadku głosowanie odbywa się na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, a uchwała musi mieć formułę pozytywną.

Należy pamiętać, że uchwały o udzieleniu absolutorium nie są zgłaszane do sądu rejestrowego, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

 

Sprawozdanie z działalności jednostki

Z kolei sprawozdanie z działalności spółki stanowi kluczowy dokument podsumowujący jej działania w ciągu roku obrotowego. Zgodnie z przepisami prawa, obowiązek sporządzenia spoczywa na aktualnym zarządzie. Do zarządu należy zadanie przedstawienia istotnych informacji obejmujących stan majątkowy, sytuację finansową oraz osiągnięcia i ryzyka związane z działalnością spółki. Nawet w przypadku zmiany składu zarządu na przełomie roku obrotowego, nowy zarząd jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania za okres poprzedzający jego powołanie.

W sprawozdaniu z działalności spółki zarząd prezentuje szczegółowe informacje o działalności spółki w minionym roku. Uwzględnia istotne wydarzenia, mające wpływ na jej funkcjonowanie, oraz ocenę efektów osiągniętych w zakresie finansowym i operacyjnym. Dodatkowo, dokument zawiera prognozy dotyczące rozwoju spółki oraz strategie zarządzania ryzykiem finansowym. Sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki w terminie jest istotne, gdyż ich zatwierdzenie odbywa się podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Wszelkie opóźnienie może skutkować konsekwencjami prawnymi w postaci grzywny lub ograniczenia wolności.

Więcej o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przeczytasz TUTAJ, natomiast o uchwałach w zakresie pokrycia straty i przeznaczeniu zysku – TUTAJ. Zapraszamy!

 

Podsumowanie

Uchwały o udzieleniu absolutorium oraz o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki stanowią wyraz zaufania wspólników do zarządu oraz do sposobu prowadzenia interesów spółki. Jest to ważny moment, który potwierdza skuteczność działań zarządu, a także stanowi podstawę do podejmowania kolejnych kroków w rozwoju firmy.

 

Jak wygląda uchwała o udzieleniu absolutorium oraz zatwierdzeniu sprawozdania?

 

 

 

 

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
…………………………………….
[nazwa spółki]

w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi …………………………………………….

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium członkowi zarządu ……………………………………………. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia …… do 31 grudnia ……. .

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ………….. ważnych głosów stanowiących ……% kapitału zakładowego Spółki,

w tym:

– za uchwałą: ………………. głosów,

– przeciw uchwale: ………………. głosów,

– wstrzymujących się: ………………. głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

 

 

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
…………………………………….
[nazwa spółki]

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki ………………………………za okres od 1 stycznia …….. do 31 grudnia …….. po jego wcześniejszym rozpatrzeniu.

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie z działalności spółki …………………….. z siedzibą w ………………… za okres od 1 stycznia …….. do 31 grudnia ……..

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ………….. ważnych głosów stanowiących ……% kapitału zakładowego Spółki,

w tym:

– za uchwałą: ………………. głosów,

– przeciw uchwale: ………………. głosów,

– wstrzymujących się: ………………. głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

 

 

Zespół Biura Rachunkowego Taxo

Zespół Taxo to eksperci w dziedzinie nowoczesnej księgowości i doradztwa, oddani świadczeniu usług o najwyższej jakości. Wierzymy w indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, dopasowując nasze rozwiązania do ich unikalnych potrzeb. Dzięki temu pomagamy naszym klientom efektywnie zarządzać finansami i odnosić sukcesy w biznesie.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!