W każdej spółce, niezależnie od jej wielkości czy profilu działalności, zatwierdzenie sprawozdania finansowego jest kluczowym momentem. Świadczy ono o transparentności oraz stabilności finansowej przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej znaczeniu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe oraz jej kluczowym kwestiom.

 

Obligatoryjność sporządzenia sprawozdania finansowego

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych spoczywa na podmiotach, które zgodnie z ustawą o rachunkowości muszą prowadzić księgi rachunkowe (m.in. spółki handlowe oraz cywilne). Jednakże księgi rachunkowe mogą prowadzić również firmy, które dobrowolnie się na to zdecydowały.

Zobowiązanie do sporządzenia sprawozdania może warunkować wysokość przychodów lub status prawny. Przykładem wyjątku zwalniającego z tego obowiązku są spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie o przychodach poniżej 2 000 000 euro. Wówczas zamiast sporządzania pełnego sprawozdania spółki te mogą złożyć we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku sprawozdawczego. Należy je przedstawić w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

 

Treść sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, który prezentuje stan aktywów i pasywów na koniec bieżącego i poprzedniego roku obrotowego. Zawiera również rachunek zysków i strat, przedstawiający dochody pochodzące z różnych źródeł prowadzonej działalności oraz związane z nimi koszty. W ramach informacji dodatkowej zawartej w sprawozdaniu finansowym znajduje się wprowadzenie oraz dodatkowe objaśnienia i informacje.

Dla podmiotów podlegających corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie obejmuje także rachunek przepływów pieniężnych. Prezentuje on przepływ środków pieniężnych w przedsiębiorstwie oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Poprzez to dostarcza informacji o zmianach zachodzących w poszczególnych składnikach kapitału własnego w ciągu roku obrotowego.

 

Termin zatwierdzenia sprawozdania

Zwyczajne zgromadzenie wspólników ma obowiązek zebrać się nie później niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Głównym celem tego zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. A także podjęcie decyzji dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Udzielenie absolutorium członkom zarządu za wykonanie ich obowiązków jest równoznaczne z wyłączeniem możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez spółkę względem nich. Chyba że informacje, na podstawie których podjęto decyzję o absolutorium, okazałyby się nieprawdziwe lub niepełne, tym samym uniemożliwiając wspólnikom właściwą ocenę działalności zarządu.

 

Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe

Osobą odpowiedzialną za zapewnienie zgodności sprawozdania finansowego z wymaganiami prawnymi jest kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innych organów nadzorujących jednostkę. Solidarnie ponoszą oni odpowiedzialność wobec spółki za ewentualne szkody wynikłe z działania lub zaniechania, które stanowi naruszenie obowiązków sprawozdawczych.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących sprawozdawczości, które obejmują m.in. brak sporządzenia sprawozdania, sporządzenie go niezgodnie z przepisami, zawarcie w nim fałszywych danych oraz niedopuszczenie biegłego rewidenta do wykonywania jego obowiązków lub nieprawdziwe informowanie go – przewidziana jest odpowiedzialność karna.

Dowiedz się więcej o polityce rachunkowości i jej znaczeniu w prowadzeniu biznesu TUTAJ!

 

Podsumowanie

Poprzez uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe wspólnicy lub organy decyzyjne jednomyślnie akceptują prezentowane dane, podkreślając rzetelność i przejrzystość działań. Jest to także sygnał dla interesariuszy zewnętrznych, że firma prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykazuje się odpowiedzialnością w kwestiach finansowych. W ten sposób uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe nie tylko potwierdza stan rzeczy, ale także buduje zaufanie i stabilność przedsiębiorstwa na rynku.

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe może przyjąć następująca formę:  

 

 

 

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
…………………………………….
[nazwa spółki]

w sprawie zatwierdzenia po jego wcześniejszym rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki…………………………………… za okres od 1 stycznia …….. do 31 grudnia …….. .

§ 1

Aktywa Spółki wynoszą: …………………………………….

Strata Spółki wynosi: …………………………………….

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ………….. ważnych głosów stanowiących ……% kapitału zakładowego Spółki,

w tym:

– za uchwałą: ………………. głosów,

– przeciw uchwale: ………………. głosów,

– wstrzymujących się: ………………. głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!