Twoja firma prowadzi procesy badawczo-rozwojowe i komercjalizuje ich efekty? Takie podmioty mogą skorzystać z preferencyjnej 5% stawki podatkowej. Sprawdź, czym jest ulga IP BOX, komu przysługuje oraz czym jest wskaźnik NEXUS!

  

Czym jest ulga IP BOX

IP BOX – Innovation Box to instrument wprowadzony w Polsce 1. stycznia 2019 r. Umożliwia korzystanie z preferencyjnej 5% stawki podatku w stosunku do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Przedsiębiorca, który w Polsce komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych, może skorzystać z ulgi IP Box oraz ulgi B+R.

Celem IP BOX jest zachęcenie przedsiębiorstw do badań i działań prorozwojowych, ich rynkowego wykorzystywania oraz publikacji wyników swoich prac. Dlatego też ulga IP BOX może być stosowana przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw (dla patentu przykładowo może to być więc 20 lat).

Choć sam instrument IP BOX jest stosunkowo nową ulgą w Polsce, nie jest to rozwiązanie nowe na rynku międzynarodowym. Podobne instrumenty od wielu lat stosują takie kraje jak: Holandia, Słowacja, Wielka Brytania czy Luksemburg.

 

Dla kogo jest ulga IP BOX?

Z procedury Innovaton Box mogą skorzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (za wyjątkiem osób, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), jak i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Warunkiem skorzystania z niższej stawki podatku jest prowadzenie przez dany podmiot działalności badawczo-rozwojowej.

 

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

To działalność, dzięki której przedsiębiorca może wytwarzać, ulepszać oraz rozwijać tak zwane kwalifikowane prawa własności intelektualnej. Dochód osiągnięty z takich praw może podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką podatku 5% i zastąpić dotychczasowe stawki:

1)      18% i 32 % w przypadku rozliczania na zasadach ogólnych PIT,

2)      19% w przypadku rozliczania podatkiem liniowym PIT,

3)      9% i 19% w przypadku podatku CIT.

 

 

Czym są kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Jest to zamknięta lista, tworząca katalog rodzajów dochodów, które mogą podlegać preferencyjnej stawce opodatkowania 5%. Zamknięty katalog oznacza, że niżej stawki nie można zastosować do innych rodzajów dochodów firmy.

Prawa własności intelektualnej na podstawie art. 30ca, pkt 2. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 24d. pkt. 2. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obejmują:

 •         patent,
 •         prawo ochronne na wzór użytkowy,
 •         prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 •         prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 •         dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 •         prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 •         autorskie prawo do programu komputerowego.

 

Kto może skorzystać z ulgi IP BOX: formy prawne firm

Z powyższej 5% ulgi IP BOX mogą skorzystać przedsiębiorcy, stanowiący:

 •         osoby prawne,
 •         przedsiębiorstwa w spadku,
 •         podatkowe grupy kapitałowe,
 •         spółki kapitałowe w organizacji,
 •         jednoosobowe działalności gospodarcze,  
 •         jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 •         wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej,
 •         spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP.

 

Jak obliczyć dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnych?

By skorzystać z preferencyjnej stawki podatku, należy najpierw wyróżnić w przedsiębiorstwie dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w osiągniętym roku podatkowym. Ustala się je jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i wskaźnika obliczonego według wzoru. Wzór taki nazwa się wskaźnikiem NEXUS – wykazuje on jaka część dochodu będzie podlegała pod ulgę IP BOX. Jest to najbardziej skomplikowany element całej ulgi i przedmiot wielu interpretacji indywidualnych.

Ustawa wyróżnia elementy generujące dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, do którego można zastosować ulgę IP BOX. Dochód ten pochodzi:

 •         ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 •         z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 •         z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualne,
 •         z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

 

Czy ulga IP BOX przepada?

Działania badawczo-rozwojowe to zawsze inwestycja dla firmy. Dlatego ustawodawca przewidział także korzyści dla przedsiębiorców, których przychody są mniejsze niż koszty i powstaje strata podatkowa. W takim wypadku ulga IP BOX nie przepada. Podatnicy mogą rozliczyć stratę w kolejnych pięciu latach podatkowych. Natomiast strata ta musi dotyczyć wyłącznie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tego samego rodzaju produktów lub usług. Nie ma możliwości preferencyjnego rozliczenia straty od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

 

 

Wskaźnik NEXUS

Wskaźnik NEXUS to mnożnik, który służy do określenia wysokości dochodu kwalifikowanego, czyli dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Dochodu, który podlega preferencyjnej 5% stawce podatku w ramach ulgi IP BOX. Oblicza się go w według wzoru:

((a + b) × 1,3) /( a + b + c + d)

Litery we wzorze oznaczają poszczególne koszty poniesione przez podatnika:

a – prowadzona przez przedsiębiorcę działalność badawczo-rozwojowa, związana z danym prawem;

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych, związanych z danym prawem od podmiotu niepowiązanego;

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z danym prawem od podmiotu powiązanego;

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

 

Wartość wskaźnika NEXUS może wynosić od 0 do 1 (jeżeli jego wartość przekracza 1, wtedy ogranicza się jej wysokość do 1), co oznacza, że maksymalną wartością, do jakiej firma może zastosować preferencyjną stawkę opodatkowania, jest kwota dochodu z danego prawa.

 

Jak rozliczyć ulgę IP BOX w zeznaniu rocznym?

Aby w prawidłowy sposób rozliczyć ulgę IP BOX, należy prowadzić odrębne ewidencje dla każdego rodzaju prawa. Należy także przypisywać konkretne koszty do konkretnych praw i ich dochodów. Oznacza to, że podatnik jest zobowiązany:

 •         ustalać przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (stratę) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 •         wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonej ewidencji rachunkowej;
 •         wyodrębnić koszty do oszacowania wskaźnika NEXUS przypadające na każde kwalifikowane prawo w sposób umożliwiający określenie kwalifikowanego dochodu.

Dodatkowo w ciągu roku podatkowego podatnik nie może skorzystać z takiej ulgi. Z uwagi na to w ciągu trwania roku podatkowego zaliczki płacone są na zasadach ogólnych PIT (według skali oraz liniowo) i według odpowiedniej stawki dla podatników CIT. Chęć skorzystania z ulgi wykazuje się w zeznaniu rocznym. Do standardowego zeznania dołącza się załącznik PIT/IP lub CIT/IP, w którym należy wskazać część dochodu podlegającego opodatkowaniu stawką 5%. Co do zasady wystąpi nadpłata podatku, która zostanie zwrócona podatnikowi bądź zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań.

Więcej o rozliczeniach podatkowych z dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej przeczytasz tutaj.

 

Ulga IP BOX oraz B+R: czy można korzystać łącznie?

Z ulgi IP BOX oraz ulgi na badania i rozwój można korzystać łącznie. Choć jeszcze niedawno przedsiębiorstwa nie miały takiej możliwości (w stosunku do tych samych dochodów w danym roku podatkowym), obecnie system podatkowy ujednolicił i dostosował te instrumenty do potrzeb przedsiębiorców, które komercjalizują wyniki badań naukowych i rozwojowych.

W tym momencie podatnicy mają możliwość zastosowania do dochodu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i odliczenia kosztów kwalifikowanych określonych przepisami o uldze B+R. Kosztów, które spowodowały wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego prawa.

W ramach obecnych ujednoliconych przepisów przedsiębiorcy mogą skorzystać z przysługujących im ulg w każdej fazie procesu tworzenia produktu bądź usługi: od opracowania modelu, poprzez testowanie, po komercjalizację tego rozwiązania. Jeśli przedsiębiorca nabył prawa własności intelektualnej (nie wytworzył ich w ramach własnych działań badawczo-rozwojowych) – wówczas musi określić, czy zostały one przez niego rozwinięte/ulepszone w ramach prowadzonej działalności B+R. Więcej o uldze na badania i rozwój przeczytasz tutaj.

Klaudia Wartecka

Koordynator działu spółek

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu posiada magisterium z prawa i finansów, audytu i podatków. Była Redaktor Naczelna magazynu „Challenger . Obecnie zajmuje stanowisko Koordynatora działu spółek i Samodzielnej Księgowej w Biurze Rachunkowym TAXO. Jej wszechstronne doświadczenie stanowi cenny wkład w rozwój firmy. Klaudia to pasjonatka nauki i profesjonalistka wspierająca stabilność i sukces w dziedzinie finansów i zarządzania spółkami.

 

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!