Choć Fundacja Rodzinna to relatywnie nowa instytucja w polskim porządku prawnym, zdobywa coraz większą popularność. Potwierdzają to liczby: już w 2023 r. złożono kilkaset wniosków o rejestrację. Skupmy się jednak nie na początkach, ale wręcz przeciwnie – na zakończeniach, czyli jak przebiega rozwiązanie Fundacji Rodzinnej.

 

Przesłanki rozwiązania Fundacji Rodzinnej

Decyzję o rozwiązaniu Fundacji Rodzinnej podejmuje w uchwale zarząd, chyba że statut wymaga do tego zgody beneficjentów. Warto zaznaczyć, że wyrażenie zgody przez małoletniego beneficjenta wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.

Fundacja Rodzinna może zostać rozwiązana z kilku powodów, m.in. w sytuacji gdy:

  • zaszły okoliczności wskazane w statucie. W szczególności upłynął okres, na jaki powołano Fundację Rodzinną lub zrealizowano jej cel. Może także dojść do braku możliwości dalszej realizacji celu Fundacji Rodzinnej lub jego realizacja wiąże się z nadmiernymi trudnościami, a usunięcie przeszkód nie może nastąpić bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów;
  • Fundacja jest zarządzana w sposób oczywiście sprzeczny z jej celem lub interesami beneficjentów;
  • zaistniały inne, ważne powody, wobec których kontynuowanie działalności Fundacji Rodzinnej jest niecelowe;
  • zakończono postępowanie upadłościowe Fundacji Rodzinnej, prowadzącej działalność gospodarczą.

Samo naruszenie celów lub interesów Fundacji nie zawsze skutkuje jej rozwiązaniem. Sąd może wezwać zarząd do usunięcia naruszeń związanych z zarządzaniem pod groźbą grzywny. Jeśli zarząd nie zareaguje, może zostać orzeczone rozwiązanie Fundacji Rodzinnej na wniosek beneficjentów lub z urzędu, po przeprowadzeniu rozprawy.

 

Proces likwidacji

Proces likwidacji Fundacji Rodzinnej jest uruchamiany po otrzymaniu orzeczenia sądu rejestrowego o rozwiązaniu Fundacji lub po podjęciu uchwały o jej rozwiązaniu przez zarząd albo zgromadzenie beneficjentów. W okresie likwidacji Fundacja zachowuje osobowość prawną, ale nie przekazuje beneficjentom świadczeń. Nie dzieli także majątku przed spłaceniem zobowiązań. Rozwiązanie Fundacji Rodzinnej następuje po przeprowadzeniu likwidacji: z chwilą wykreślenia Fundacji Rodzinnej z rejestru. Dopiero wtedy możliwy jest podział majątku między beneficjentów lub spadkobierców fundatora.

 

Rozwiązanie Fundacji Rodzinnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

Jeśli rozwiązanie Fundacji Rodzinnej nastąpi bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, sąd rejestrowy może ją rozwiązać wobec braku zbywalnego majątku czy faktycznej działalności lub też braku wniesienia funduszu założycielskiego w określonym terminie.

 

Rozwiązanie Fundacji Rodzinnej w organizacji

Fundacja Rodzinna w organizacji to instytucja, która powstaje po sporządzeniu dokumentu założycielskiego albo ogłoszeniu testamentu. Ulega natomiast rozwiązaniu w dwóch przypadkach. Jeśli w terminie sześciu miesięcy nie nastąpi jej zgłoszenie do rejestru lub postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania stanie się prawomocne. Po rozwiązaniu Fundacji obowiązek usunięcia przetwarzanych danych osobowych spoczywa na zarządzie lub likwidatorze.

 

Rozwiązanie Fundacji wykonującej działalność gospodarczą

W przypadku upadłości Fundacji Rodzinnej prowadzącej działalność gospodarczą jej rozwiązanie zachodzi po zakończeniu postępowania upadłościowego i wykreśleniu z rejestru.

Jednakże Fundacja nie ulega rozwiązaniu, jeśli:

  • wierzyciele zostali zaspokojeni,
  • zatwierdzono układ
  • bądź postępowanie upadłościowe zostało uchylone lub umorzone.

Likwidatorzy lub syndyk informują odpowiednie organy o rozwiązaniu Fundacji, przekazując im dokumentację likwidacyjną.

Sprawdź także nasze opracowanie: Rozwiązanie Fundacji Rodzinnej a konsekwencje podatkowe – przegląd orzecznictwa.

 

Podsumowanie

Fundacja Rodzinna to nie tylko nowa formuła dla utrwalania rodzinnego dziedzictwa, ale też procedury i procesy związane z jej rozwiązaniem. Zakończenie istnienia Fundacji Rodzinnej jest bardzo złożone i wymaga przestrzegania prawa oraz formalności. Musi uwzględniać różnorodne scenariusze, zależne od indywidualnych okoliczności i przesłanek.

 

 

 

Michalina-Behrendt-Budych

Prezes Zarządu
Główna Księgowa

Doświadczona specjalistka z obszaru rachunkowości i finansów. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Głównej Księgowej w Biurze Rachunkowym TAXO. Pasję do rachunkowości rozwija od 2013 roku, zdobywając cenne umiejętności w różnych firmach. Kładzie nacisk na ciągły rozwój, uczestnicząc aktywnie w szkoleniach i wydarzeniach branżowych, wierząc, że zawsze istnieje możliwość znalezienia rozwiązania.

Więcej informacji o Michalinie

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!