Fundacje Rodzinne, jako instytucje o specyficznym charakterze i celach, posiadają określone organy, które nadzorują ich funkcjonowanie i podejmują ważne decyzje. Trzy główne organy Fundacji to zarząd, rada nadzorcza i zgromadzenie beneficjentów – ich dokładną charakterystykę znajdziesz: TUTAJ. Przybliżmy działanie organów Fundacji Rodzinnej w świetle ich codziennego funkcjonowania i uprawnień, osadzonych w przepisach prawa.

Nasze wprowadzenie do tematyki Fundacji Rodzinnej przeczytasz TUTAJ.

 

Kadencje i zasady działania organów Fundacji Rodzinnej

Każdy członek organu Fundacji Rodzinnej ma swoją kadencję. Liczy się ją w pełnych latach obrotowych, chociaż statut może przewidywać odmienne zasady. Pisemna zgoda na pełnienie funkcji członka organu jest obligatoryjna.

Organizacja pracy wieloosobowego organu Fundacji Rodzinnej leży w gestii przewodniczącego i członków tego organu. Mają oni obowiązek właściwie zorganizować jego pracę. Regulamin określa szczegóły organizacji i wykonywania czynności przez dany organ.

 

Posiedzenia i sposób podejmowania decyzji

Miejsce posiedzeń i działanie organów Fundacji Rodzinnej jest precyzyjnie określone. Zazwyczaj jest to lokal Fundacji, choć statut może wskazywać także inne lokalizacje. Istnieje również możliwość odbycia posiedzenia w innym miejscu za zgodą wszystkich członków danego organu.

Zarząd może również zwoływać posiedzenia zdalne, o ile statut Fundacji Rodzinnej nie wprowadza zakazu takiej formy spotkań. Członkowie organu Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeśli tylko zapewni się im transmisję obrad w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację oraz prawo głosu przed i w trakcie posiedzenia. Bezpieczeństwo komunikacji może stanowić przesłankę ograniczającą uczestnictwo w takich posiedzeniach.

Warto zaznaczyć, że jeśli zarząd Fundacji chce przeprowadzać posiedzenia zdalnie, konieczne jest określenie szczegółowych zasad uczestnictwa w posiedzeniach organu Fundacji Rodzinnej poprzez sporządzenie i przyjęcie regulaminu tego organu.

 

Działanie organów Fundacji Rodzinnej: zwoływanie uchwał

Posiedzenia organu Fundacji Rodzinnej może zwołać przewodniczący organu z własnej inicjatywy lub na żądanie członka tego organu. W zawiadomieniu o posiedzeniu należy podać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Możliwe jest rozszerzenie porządku obrad podczas samego posiedzenia, jeżeli nie sprzeciwi się temu żaden z członków organu Fundacji Rodzinnej biorących udział w posiedzeniu.

Ponadto członek organu Fundacji Rodzinnej może zażądać od przewodniczącego danego organu zwołania posiedzenia, proponując porządek obrad. W tym na przykład podjęcie określonej uchwały na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Co więcej, jeżeli przewodniczący organu Fundacji Rodzinnej nie zwoła takiego posiedzenia lub nie zarządzi danego głosowania w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania, wówczas wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę, godzinę i miejsce.

 

Podejmowanie uchwał

Aby uchwała organu Fundacji Rodzinnej była ważna, wszyscy członkowie tego organu muszą zostać prawidłowo poinformowani o posiedzeniu lub głosowaniu (na piśmie lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Podejmowanie uchwał wymaga obecności co najmniej połowy członków organu, chyba że statut Fundacji przewiduje surowsze wymagania dotyczące kworum.

Każdemu członkowi organu Fundacji Rodzinnej przysługuje jeden głos, chyba że statut stanowi inaczej. Decyzje zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowania są zazwyczaj jawne, jednak tajne głosowanie jest przeprowadzane przy wyborach, wnioskach o odwołanie członków organów lub w sprawach osobowych. Uchwały organu Fundacji Rodzinnej są rejestrowane i protokołowane. W protokole znajduje się lista uczestniczących członków, treść podjętych uchwał oraz wynik głosowania.

 

Działanie organów Fundacji Rodzinnej: podsumowanie

Przepisy dotyczące organów w Fundacji Rodzinnej nakładają rygorystyczne zasady dotyczące sposobu działania, uczestnictwa w posiedzeniach oraz podejmowania decyzji. Zapewniają one transparentność, jawność i stabilność w funkcjonowaniu tych organów, co jest kluczowe dla efektywnego działania Fundacji Rodzinnej i realizacji jej celów.

 

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!