Organy Fundacji Rodzinnej nadzorują i zarządzają Fundacją w jej bieżącym funkcjonowaniu Do organów fundacji należy zaliczyć zarząd, radę nadzorczą oraz zgromadzenie beneficjentów. Jakie mają kompetencje i zakres odpowiedzialności?

 

Zarząd Fundacji Rodzinnej

Zarząd odpowiada za kierowanie sprawami Fundacji Rodzinnej oraz jej reprezentację na zewnątrz. Jego rola jest wieloaspektowa i obejmuje realizację celów określonych w statucie. Przykładem odpowiedzialności zarządu może być m.in.: dbałość o płynność finansową, aktualizację listy beneficjentów oraz zapewnienie przysługujących im świadczeń.

Członkowie zasiadający w zarządzie muszą być osobami fizycznymi i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, Fundację Rodzinną reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie, chyba że statut fundacji stanowi inaczej. Ponieważ ma to duże znaczenie dla ważności podejmowanych decyzji, niezmiernie istotna jest właśnie spójność ich działań.

Kadencja członków zarządu wynosi zazwyczaj trzy lata, choć statut może przewidywać odmienne postanowienia. Prawo do powołania i odwołania członków zarządu należy zwykle do fundatora lub – po jego śmierci – do rady nadzorczej. Ta struktura pozwala na zachowanie stabilności i ciągłości działań organów Fundacji Rodzinnej.

Warto podkreślić, że członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe Fundacji. Są również odpowiedzialni za działania sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu. To zabezpiecza interesy Fundacji oraz motywuje do odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

 

Rada nadzorcza Fundacji Rodzinnej

W strukturze Fundacji Rodzinnej rada nadzorcza jest dobrowolna. Jednakże w momencie, gdy liczba beneficjentów przekracza 25 osób, rada staje się organem obligatoryjnym i przyjmuje funkcje nadzorcze. Analogicznie do mechanizmu działania spółek, rada pełni funkcję monitorującą działania zarządu. Istnieje jednocześnie możliwość rozszerzenia kompetencji rady poprzez zmianę statutu.

Rada nadzorcza może składać się zarówno z jednej osoby, jak i z kilku członków. Powołanie członków rady nadzorczej następuje zazwyczaj przez Fundatora, a po jego śmierci przez zgromadzenie beneficjentów.

W zakresie nadzoru sprawowanego przez radę nadzorczą należy podkreślić, że jest to kontrola nad przestrzeganiem prawa i postanowień statutu Fundacji. Statut jest jedynym dokumentem, który może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej. Włączając w to możliwość wymagania zgody rady na konkretne działania zarządu.

Kadencyjność rady nadzorczej z zasady wynosi pięć lat, niemniej może to modyfikować statut fundacji. Analogicznie dzieje się w kwestii powołania i odwołania członków rady. Tu również fundator posiada prawo decydowania, a statut może w tym zakresie wprowadzić zmiany do tych decyzji.

 

Zgromadzenie beneficjentów Fundacji Rodzinnej

Zgromadzenie beneficjentów to obligatoryjny organ Fundacji Rodzinnej. Skład i kompetencje tego zgromadzenia są definiowane przez fundatora w statucie. W zgromadzeniu uczestniczą beneficjenci, którym przyznano uprawnienia zgodnie ze statutem.

Zgromadzenie to organ decyzyjny, podejmujący istotne uchwały dotyczące Fundacji. Przykładem jest m.in. zatwierdzanie sprawozdań finansowych, udzielanie absolutorium członkom organów Fundacji, decydowanie o podziale wyniku finansowego czy wybór firmy audytorskiej. Statut może rozszerzyć kompetencje zgromadzenia, jednak nie daje mu możliwości wydawania zarządowi wiążących poleceń.

Choć to zarząd zazwyczaj zwołuje zgromadzenia, statut może ustalać odmienne zasady jego zwoływania i procedur funkcjonowania.

 

Podsumowanie

Pomimo skomplikowanej struktury i precyzyjnych uregulowań, organy Fundacji Rodzinnej tworzą wspólny fundament dla funkcjonowania fundacji. Umożliwiają skuteczną realizację jej celów i misji. Konsekwencje prawne, wynikające z działań organów fundacji, szczególnie w kontekście wymaganych uchwał i zatwierdzeń, podkreślają wagę prawidłowego funkcjonowania i podejmowania decyzji w tych instytucjach. Więcej naszych opracowań w zakresie działalności Fundacji Rodzinnych znajdziesz TUTAJ.

 

Zespół Biura Rachunkowego Taxo

Zespół Taxo to eksperci w dziedzinie nowoczesnej księgowości i doradztwa, oddani świadczeniu usług o najwyższej jakości. Wierzymy w indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, dopasowując nasze rozwiązania do ich unikalnych potrzeb. Dzięki temu pomagamy naszym klientom efektywnie zarządzać finansami i odnosić sukcesy w biznesie.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!