Fundacja Rodzinna to nie tylko struktura prawna czy instytucja majątkowa. To także idea, która łączy w sobie efektywne zarządzanie mieniem rodziny z troską o dobro jej członków. Centralną postacią dla funkcjonowania i celowości tego systemu jest beneficjent Fundacji Rodzinnej. Jakie są jego prawa, obowiązki i uprawnienia? Na czym polega jego niebagatelna rola? Warto przyjrzeć się bliżej, kim jest beneficjent i jakie ma uprawomocnienia do korzystania z dóbr Fundacji Rodzinnej.

Szukasz wprowadzenia do mechanizmów funkcjonowania Fundacji Rodzinnych – zapraszamy do naszego opracowania TUTAJ.

Kto może zostać beneficjentem?

Beneficjentem Fundacji Rodzinnej może być praktycznie każdy, niezależnie od stopnia pokrewieństwa z fundatorem. Zgodnie z ustawą o Fundacji Rodzinnej beneficjentem może być zarówno osoba fizyczna, organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, jak też sam fundator. Choć to szerokie spektrum obejmuje wiele opcji, wyłącza jednak osoby prawne. Wyjątek ten ma chronić Fundacje przed wykorzystywaniem jej w sposób niezgodny z podstawowymi celami. Warto zaznaczyć, że nie ma określonej granicy wieku: beneficjentem może zostać również osoba małoletnia.

 

Prawa i uprawnienia beneficjenta Fundacji Rodzinnej

Beneficjentom przysługują określone uprawnienia, ale też obowiązki. Mogą oni otrzymywać świadczenia pieniężne lub rzeczowe, jednakże ich spełnienie nie może zagrażać stabilności finansowej Fundacji. Świadczenia przysługujące beneficjentowi określa fundator. Mogą one na przykład przyjmować postać pokrycia kosztów utrzymania, nauki bądź leczenia.

Świadczeniami dla małoletnich beneficjantów zarządzają ich opiekunowie prawni, choć nie jest to uprawnienie niepodlegające ograniczeniom. Fundator może pozbawić danego opiekuna prawa do zarządzania świadczeniami i scedować je na zarządcę. W przypadku braku wskazania zarządcy, jego funkcję przejmuje kurator wyznaczony przez sąd.

 

Niezbywalność praw i swoboda fundatora

Prawa beneficjenta są niezbywalne, co oznacza że nie mogą być przekazywane innym. Jednak sam beneficjent może zrzec się części swoich uprawnień. Fundator ma swobodę w kształtowaniu listy beneficjentów i zakresu ich świadczeń, chyba że fundatorów jest kilku. Wówczas każda zmiana beneficjenta lub jego uprawnień wymaga zgody także pozostałych fundatorów.

Odpowiednio skonstruowany statut Fundacji jest kluczowy, by precyzyjnie określić zasady funkcjonowania i uprawnienia beneficjentów.

 

Zarządzanie danymi beneficjentów Fundacji Rodzinnej

Dane zawarte na liście beneficjentów są niezbędne do realizacji świadczeń Fundacji na rzecz każdego z nich oraz w celu spełnienia obowiązków publicznoprawnych. Zarząd Fundacji ma obowiązek tworzenia, prowadzenia i aktualizowania tej listy zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi statutu Fundacji Rodzinnej.

Katalog danych, które znajdą się na liście beneficjentów, jest otwarty. Ich zakres wiąże się jednak ściśle z modelem realizacji świadczeń, określonym przez fundatora w statucie Fundacji. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia zależy od spełnienia konkretnych warunków, Fundacja Rodzinna ma prawo żądania dokumentacji potwierdzającej uprawnienie. Przykładami takich warunków może być choćby osiągnięcie określonego wieku czy zdobycie określonego wykształcenia.

 

Podsumowanie

Fundacja Rodzinna stanowi strukturę zapewniającą ochronę majątku i świadczenia dla wyznaczonych osób. Jej istotą jest zarządzanie w taki sposób, aby beneficjenci czerpali korzyści zgodnie z intencją fundatora, przy jednoczesnym zabezpieczeniu stabilności finansowej instytucji. Zrozumienie roli beneficjenta w Fundacji Rodzinnej to klucz do właściwego wykorzystania i realizacji jej celów.

Więcej o praktycznych aspektach funkcjonowania Fundacji Rodzinnych znajdziesz w naszych opracowaniach TUTAJ. Zapraszamy!

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!