Statut i spis mienia w Fundacji Rodzinnej to kluczowe aspekty jej funkcjonowania. Ich stworzenie i rejestr stanowią niezbędne etapy w procesie tworzenia Fundacji. Właściwe zrozumienie ich znaczenia prowadzi do lepszego zrozumienia, jaka jest istota Fundacji Rodzinnej w polskim systemie prawnym.

Statut Fundacji Rodzinnej jako fundament

Podstawowym krokiem przy zakładaniu Fundacji Rodzinnej jest sporządzenie statutu. Warto zaznaczyć na wstępie, że dokument ten sporządza fundator w formie aktu notarialnego. Określa on zasady i cele działania Fundacji.

Istnieje kilka kluczowych elementów, które muszą znaleźć się w statucie:

 • Nazwa i siedziba – statut musi zawierać nazwę Fundacji Rodzinnej oraz wskazywać jej siedzibę. To podstawowe informacje identyfikujące Fundację.
 • Cel Fundacji – w statucie należy wyraźnie określić cele, jakie ma realizować dana Fundacja Rodzinna. Mogą to być cele charytatywne, edukacyjne, kulturalne lub inne, które są zgodne z prawem.
 • Beneficjent i zasady – dokładne określenie, kto jest beneficjentem Fundacji i jakie prawa mu przysługują. To istotne, aby jasno wskazać, kto może korzystać z funduszy Fundacji i jakie ma uprawnienia.
 • Czas trwania – statut musi ustalać, czy Fundacja Rodzinna ma oznaczony czas trwania. Może to być określony czas lub do momentu osiągnięcia wyznaczonych celów.
 • Fundusz założycielski – wartość funduszu założycielskiego jest kluczowa. To kapitał początkowy, który Fundacja wykorzystuje do realizacji swoich celów. Warto wspomnieć, że musi on wynosić co najmniej 100 000 zł.
 • Zasady zarządzania – statut musi określać zasady powoływania i odwoływania członków organów Fundacji Rodzinnej, ich uprawnienia i obowiązki.
 • Zmiana statutu – dokument musi zawierać zasady zmiany statutu. Jest to ważne zwłaszcza w sytuacjach, gdy Fundacja musi dostosować swoje cele do zmieniających się potrzeb.
 • Przeznaczenie mienia – statut musi określać, co stanie się z mieniem Fundacji po jej ewentualnym rozwiązaniu. Przeznaczenie może zakładać przekazanie mienia beneficjentowi lub innym organizacjom charytatywnym.

Spis mienia Fundacji Rodzinnej transparentność i odpowiedzialność

Spis mienia w Fundacji Rodzinnej to kluczowe narzędzie, które pomaga utrzymać transparentność i odpowiedzialność w zarządzaniu zasobami. Ponieważ osobą odpowiedzialną za sporządzenie spisu w formie pisemnej jest fundator, spis musi zawierać dokładne informacje o prawach majątkowych wnoszonych do Fundacji. Zarówno przez samego fundatora, jak też inne osoby.

Kluczowe elementy spisu mienia obejmują pozycje:

 • Wartość mienia – spis musi zawierać dokładną wartość każdego składnika mienia. Dzięki temu można precyzyjnie określić, ile mienia wniesiono do Fundacji.
 • Rodzaj mienia – każdy składnik mienia musi być dokładnie opisany. Służy to transparentnemu oglądowi zasobów przekazanych Fundacji.
 • Osoba wnosząca mienie – spis musi wskazywać, kto wniósł dane składniki mienia. To pozwala na przejrzystość i odpowiedzialność.
 • Aktualizacja – Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za aktualizację spisu mienia, aby odzwierciedlał on rzeczywisty stan majątku Fundacji Rodzinnej.
 • Proporcje wartości mienia – w przypadku, gdy mienie wnosi kilku fundatorów, spis musi uwzględniać, jakie części majątku przypisane są każdemu z nich. Jest to ważne dla celów podatkowych, jak też pomaga w określeniu, jaki udział w funduszu założycielskim ma każda ze stron.

Podsumowanie

Statut i spis mienia w Fundacji Rodzinnej zawierają istotne klauzule dotyczące jej funkcjonowania. Spis mienia ma na celu zarejestrowanie aktywów przekazywanych na potrzeby funduszu założycielskiego i stanowi obowiązek fundatora. Z kolei statut jest trzonem całej Fundacji, ponieważ to w nim określane są jej zasady oraz sposób działania. Fundator ustala treść statutu. Elementy, które muszą znaleźć się w tym dokumencie, definiują przepisy prawne. Dzięki odpowiedniemu zrozumieniu tych dwóch aspektów, Fundacja Rodzinna może efektywnie realizować swoje cele.

W podsumowaniu zapraszamy także do innych naszych opracowań, poświęconych Fundacjom Rodzinnym. Znajdziesz je TUTAJ.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!