Fundacja Rodzinna w Polsce to instytucja prawna o szczególnym charakterze. Jej głównym celem jest akumulacja majątku rodziny i zapewnienie długoterminowego wsparcia dla jej członków oraz innych beneficjentów. Jakimi możliwościami dysponuje, by ten cel osiągnąć? Pomimo tego wyraźnego wymiaru społecznego, Fundacje Rodzinne mają także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy regulujące tę kwestię znajdują się w art. 5 ust. 1 Ustawy o Fundacji Rodzinnej. Warto zastanowić się nad zakresem tej działalności oraz jej skutkami podatkowymi.

Nasze krótkie wprowadzenie do tematyki działalności Fundacji Rodzinnych znajdziesz TUTAJ.

Fundacja Rodzinna: zamknięty katalog dozwolonej działalności

Przepisy jasno wskazują, że Fundacja Rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie określonym w ustawie. Co więcej, ustawodawca podkreśla, że działalność gospodarcza nie jest głównym celem Fundacji Rodzinnej. Fundacje nie powinny zatem być one traktowane jako narzędzia do prowadzenia biznesu, lecz jako instrumenty służące gromadzeniu majątku prywatnego i zabezpieczaniu go na przyszłość.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy Fundacja Rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą tylko w zakresie:

  1. zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
  2. najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;
  3. przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
  4. nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
  5. udzielania pożyczek (spółkom kapitałowym, w których Fundacja Rodzinna posiada udziały albo akcje, spółkom osobowym, w których Fundacja Rodzinna uczestniczy jako wspólnik, beneficjentom);
  6. obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do Fundacji Rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością Fundacji Rodzinnej;
  7. produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;
  8. gospodarki leśnej.

Konsekwencje prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację Rodzinną

Fundacje Rodzinne, które prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z przepisami ustawy, mogą korzystać z preferencji podatkowej. Chodzi mianowicie o zwolnienie podmiotowe w podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie prowadzenie działalności wykraczającej poza zakres określony w ustawie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podwyższonej stawki CIT w wysokości 25%.

Należy zwrócić uwagę, że podatek według karnej stawki 25% nie jest zryczałtowany. Oznacza to, że Fundacja Rodzinna będzie mogła pomniejszać swoje przychody o koszty ich uzyskania, ale tylko w pewnym zakresie. Wyłącznie o koszty, które proporcjonalnie obejmują opodatkowaną część działalności Fundacji.

Skutki prowadzenia działalności gospodarczej poza zakresem przewidzianym w ustawie są więc podatkowo niekorzystne. Przegląd orzecznictwa w zakresie rozliczenia podatku CIT przez Fundacje Rodzinne znajdziesz TUTAJ

Podsumowanie

Ustawa o Fundacji Rodzinnej określa dokładnie, jaką działalność gospodarczą może prowadzić Fundacja Rodzinna. Choć wydaje się, że zakres ten jest ograniczony, Fundacje Rodzinne nadal mają możliwość aktywności w dziedzinie gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej wykraczającej poza określony zakres ustawowy nie jest jednak korzystne. Wpływa na to wyższa stawka opodatkowania. Dlatego zanim zdecydujemy się utworzyć Fundację Rodzinną, warto dokładnie rozważyć wszelkie aspekty jej prowadzenia. Nie jest to formuła uniwersalna i nie zawsze musi się okazać najkorzystniejsza.

Szukasz wsparcia w zakresie ustanowienia i zarządzania Fundacją Rodzinną? Nasi specjaliści służą pomocą! Zapraszamy do kontaktu TUTAJ.  

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!