Roczne sprawozdanie z działalności jest dokumentem, który przedstawia sytuację i wyniki prowadzonej działalności oraz perspektywy rozwoju firmy. Jest ono ważnym źródłem informacji dla inwestorów i innych zainteresowanych stron oraz uzupełnieniem rocznego sprawozdania finansowego. Jednostki mikro i małe są zwolnione z obowiązku sporządzania sprawozdań z działalności, ale muszą rozszerzyć zakres ujawnień w dodatkowych informacjach. Sprawozdanie z działalności jest składane razem ze sprawozdaniem finansowym i innymi dokumentami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Spraw czy PSA musi sporządzać sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z działalności – istotne elementy

Art. 49 ustawy o rachunkowości precyzyjnie określa zakres tematyczny rocznego sprawozdania finansowego wyróżniając zagadnienia, których nie wypada pomijać, stosując zwrot „w szczególności”. W sprawozdaniu należy nie tylko ukazać i ocenić stan miniony, ale również ujawnić plany i zamierzenia na przyszłość.

Istotne zdarzenia

Przede wszystkim sprawozdanie powinno obejmować informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Kluczowe jest, aby w tym zakresie uwzględnić wszelkie ważne wydarzenia, takie jak zmiany w strukturze organizacyjnej, zarządzie, fuzje czy przejęcia.

Planowany rozwój

Kolejnym elementem, który powinien znaleźć się w sprawozdaniu z działalności zarządu, jest przewidywany rozwój jednostki. W tym zakresie istotne są informacje dotyczące strategii i planów rozwoju na kolejne lata, w tym planów inwestycyjnych i projektów badawczo-rozwojowych.

Prace badawcze

Sprawozdanie powinno również zawierać informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju. Dotyczyć to może np. wyników prac badawczych czy wyników badań marketingowych.

Sytuacja Finansowa

Istotnym elementem sprawozdania jest informacja o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej jednostki. W tym zakresie trzeba uwzględnić informacje o przychodach, kosztach, wynikach finansowych oraz zadłużeniu i zobowiązaniach finansowych.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

W przypadku jednostek posiadających udziały własne sprawozdanie powinno zawierać informacje o przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym, liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych udziałów, a także wartości księgowej tych udziałów. Należy również uwzględnić informacje dotyczące posiadanych przez jednostkę oddziałów i zakładów.

Instrumenty finansowe

Sprawozdanie powinno także zawierać informacje o instrumentach finansowych. Należy uwzględnić ryzyko zmiany cen, kredytowych, istotnych zakłóceniach przepływów środków pieniężnych oraz utracie płynności finansowej.

Plan zarządzania ryzykiem

Jednocześnie należałoby zawrzeć informacje o celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym. Cena będzie również informacja o metodach zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. W celu skutecznego zarządzania ryzykiem finansowym, istotne jest, aby przedsiębiorstwo posiadało jasno określone cele i strategie w tym zakresie. Planowanie i zarządzanie ryzykiem finansowym obejmuje identyfikację, ocenę i kontrolowanie ryzyka związanego z różnymi rodzajami transakcji i operacji finansowych, takimi jak inwestycje, finansowanie, zarządzanie płynnością finansową, a także zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, stóp procentowych i surowcowym.

Sprawozdanie z działalności – jak je przygotować?

Wszystkie informacje zawarte w sprawozdaniu powinny być dokładne, rzetelne i przejrzyste. Inwestorzy i inni użytkownicy muszą mieć pewność, że informacje te są prawdziwe, aby podjąć właściwą decyzję inwestycyjną. Dlatego firmy muszą działać zgodnie z zasadami rachunkowości i standardami międzynarodowymi, aby zapewnić jakość i rzetelność swojego sprawozdania.

Narzędzia do sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z działalności powinno być również łatwe do zrozumienia dla wszystkich użytkowników, nie tylko dla specjalistów z dziedziny finansów. Znaczące jest, aby przedstawiać informacje w sposób klarowny i zrozumiały. Współczesne technologie i narzędzia informatyczne umożliwiają łatwiejsze i bardziej interaktywne prezentowanie informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności. Firmy mogą korzystać z interaktywnych raportów online, wizualizacji danych, grafik i tabel, które ułatwiają użytkownikom zrozumienie informacji.

Podsumowując, sprawozdanie z działalności jest kluczowym dokumentem dla inwestorów i innych zainteresowanych stron. Firmy dbając o jakość i rzetelność tych informacji, budują zaufanie użytkowników i zachęcają do inwestycji.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!