Zwolnienie z obowiązku opłacania składek w związku z COVID-19 a prawo przedsiębiorcy do świadczeń chorobowych

Pracownicy objęci ubezpieczeniem chorobowym, czyli ubezpieczeniem społecznym w razie choroby lub macierzyństwa mogą korzystać w razie potrzeby ze świadczeń w postaci:

-zasiłku chorobowego i bardzo często po jego wykorzystaniu, z zasiłku rehabilitacyjnego

-zasiłku opiekuńczego

-zasiłku macierzyńskiego

Świadczenia tego rodzaju obejmują zarówno pracowników, których składki opłaca pracodawca, jako również osoby dobrowolnie objęte ubezpieczeniem chorobowym i samodzielnie płacące składki ubezpieczenia.

Do ubezpieczonych dobrowolnie podlegających ubezpieczeniu chorobowemu zaliczają się m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące. Nabywają oni prawo do zasiłku chorobowego, co do zasady, po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku tych osób nie zapłacenie na czas składki ubezpieczenie skutkuje ustaniem ubezpieczenia chorobowego odpowiednio od:

-pierwszego dnia tego miesiąca kalendarzowego, za który składka ta była należna lub
-dnia następującego po dniu, za który przysługuje zasiłek – gdy za część tego miesiąca został pobrany zasiłek,

a co za tym idzie utratą możliwości korzystania ze świadczeń chorobowych.

Pewne odstępstwo od tych zasad zostało przewidziane w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nazywanej tarczą antykryzysową, wprowadzającej  zmiany miedzy innymi w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nazywanej specustwą w sprawie COVID-19.

Według nowych ustaleń osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca może na swój wniosek być zwolniona z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, należne za okres od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2020 r. Korzystanie z tej rodzaju ulgi pozostaje  bez negatywnego wpływu na uprawnienia do świadczeń. Ustawodawca bowiem zastrzegł że:

-w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarcza i osób z nimi współpracujących, jeśli przepisy uzależniają prawo albo wysokość świadczenia z ubezpieczeń od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne, zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone

-m.in. osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i osoba z nią współpracująca zachowuje pełne prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jednak pod warunkiem, że podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

Ponadto osoba, która zostaje zwolniona z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zgłoszeni przez tą osobę do ubezpieczenia chorobowego członkowie rodziny zachowują pełne prawo do świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dalsze informacje:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.)

art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.)

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!