Rząd spełnia swoje obietnice – zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych od transakcji krypto ?

To jest jak najbardziej możliwe. W dniu wczorajszym (19.06.2018 r.) na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z 14.06.2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Jako podstawę prawną wydania takiego aktu wskazuje się na art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), który w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników zezwala Ministrowi Finansów w drodze rozporządzenia zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie.

                Zgodnie z projektem:

  •    zarządza się zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075), czyli kryptowalutę;
  •      zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonanychod dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2019 r.
  •          rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu „(…) waluty wirtualne zostały zakwalifikowane jako prawa majątkowe (…). W konsekwencji przyjęcia powyższej wykładni, w przypadku gdy obrót walutą wirtualną dokonywany jest na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany, staje się przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych. (…)Uwzględniając specyfikę handlu walutami wirtualnymi, który sprowadza się do obracania tymi prawami majątkowymi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany, po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki. W konsekwencji, stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności. (…) Mając na względzie wynikającą z art. 32 Konstytucji zasadę równości wobec prawa zasadne jest, aby zaniechanie podatku dotyczyło wszystkich podatników dokonujących obrotu na giełdzie walutami wirtualnymi, bez względu na liczbę dokonanych czynności i wartość przedmiotu transakcji.Zarówno uzasadnienie projektu, jak i sam projekt nie odnosi się bezpośrednio do umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonywanych przed 13 lipca 2018 r.

Z pełnym tekstem uzasadnienia projektu, jak i samym projektem zapoznać się można na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!