W biznesie współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zazwyczaj wymaga uregulowania kwestii dotyczących zakazu konkurencji oraz zachowania poufności. Umowy B2B często zawierają klauzule dotyczące tych zagadnień, mające na celu ochronę interesów i zabezpieczenie poufności informacji.

Zakaz konkurencji

Definicja zakazu konkurencji jest kluczowa dla zrozumienia zakresu i znaczenia tej klauzuli w umowach B2B. W praktyce, jest to zobowiązanie jednej strony do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec drugiej strony umowy. Niemniej jednak, granice zakazu konkurencji są określane przez prawo oraz zasady współżycia społecznego. Są one uściślane w orzecznictwie sądowym, szczególnie w kontekście sytuacji, gdzie zakaz konkurencji występuje po ustaniu współpracy.

Zakaz konkurencji powinien służyć ochronie uzasadnionych potrzeb przedsiębiorcy, nie może być nadmierny i musi być odpowiednio uzasadniony. Istotne jest  określenie czasu trwania oraz terytorium objętego zakazem konkurencji. Zbyt długi czas trwania może prowadzić do nieważności umowy. Warto pamiętać, że zakaz konkurencji nie zawsze musi być wynagradzany, jednakże istnieją sytuacje, gdzie brak wynagrodzenia może naruszać zasady współżycia społecznego.

Umowy o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności jest zawierana pomiędzy co najmniej dwoma stronami, które zobowiązują się do zachowania tajemnicy ściśle określonych informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Umowa ta znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach, na przykład przy zbyciu udziałów w spółce, w relacji z pracownikami, podwykonawcami lub przed rozpoczęciem pertraktacji handlowych lub ugodowych. Zakres obowiązywania umowy jest uzależniony od rodzaju informacji, które mają być chronione. W umowie o zachowaniu poufności, strona otrzymująca dostęp do informacji poufnych zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy wobec strony ujawniającej. Precyzja w określaniu pojęć jest istotna, dlatego strony powinny szczegółowo określić, co uważają za informacje poufne, jakie środki bezpieczeństwa zostaną zastosowane oraz jakie konsekwencje przewidują za złamanie umowy. Umowa o zachowaniu poufności nie jest uregulowana w polskim prawie, jednakże zgodnie z zasadą swobody umów, strony mają prawo do jej zawarcia pod warunkiem, że nie narusza to przepisów prawa i zasad współżycia społecznego. Istotnymi elementami umowy są określenie czasu jej trwania oraz konsekwencji złamania postanowień, takich jak kara umowna. Jeśli strony nie uregulują kwestii odpowiedzialności w umowie, stosowane będą ogólne przepisy o odpowiedzialności deliktowej.

Umowy w B2B

Kwestie zakazu konkurencji oraz poufności są uregulowane zasadami swobody umów. Choć Kodeks cywilny nie odnosi się wprost do tych zagadnień to zgodnie z zasadą swobodnego kształtowania umów, strony takich umów mogą je wprowadzić. Jednakże, aby takie zapisy były skuteczne, muszą być zgodne z zasadami współżycia społecznego i nie mogą stać w sprzeczności z charakterem stosunku czy obowiązującymi przepisami prawa. W konsekwencji, umowy B2B z klauzulami dotyczącymi zakazu konkurencji oraz zachowania poufności powinny być starannie przygotowane, uwzględniając specyfikę danej branży i kontekstu biznesowego.

Podsumowanie

Podsumowując, zarówno umowa o zakazie konkurencji, jak i klauzule poufności w umowach B2B odgrywają istotną rolę w zabezpieczaniu interesów biznesowych. Zrozumienie ich znaczenia oraz precyzyjne uregulowanie w umowach może zapobiec potencjalnym sporom i chronić przedsiębiorstwo przed stratami wynikającymi z naruszenia poufności informacji oraz nieuczciwej konkurencji.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!